ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇષ્મી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. પનવ; વાયુ.
वि. ઝડપવાળું; વેગી.