ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔબટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] वि. અઘરૂં; મુશ્કેલ.
वि. ન જઈ શકાય એવું.