ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કહુલે  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. પરાણે; વગર ઇચ્છાએ; નછૂટકે.