ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગઠાવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. જોડાણ.
૨. पुं. બનાવટ.