ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગતાક્ષ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. આંખ વગરનું; આંધળું.