ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘુડબહલ  
ઉચ્ચાર: ( ઘુડ઼બહલ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. ઘોડાથી ચલાવવામાં આવતી ચાર પૈડાંવાળી ગાડી.