ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘોરખોદિયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ગોર ( કબર ) + કન્દન ( ખોદવું ) ] न. એક જાનવર; જરખ. તે ઘોર ખોદી તેમાંથી મડદું ખેંચી કાઢી ખાઈ જાય છે.