ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચકરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખજૂરીનાં પાંદડાંનું સાદડી જેવું ગોળ પાથરણું.
पुं. બાજ પક્ષી.
वि. पुं. હોશિયાર; ચાલાક.