ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છીપૈડી  
ઉચ્ચાર: ( છીપૈડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ઓરસડી; ઓસડ ઘસવાનો ગોળ પથ્થર; નાનો ઓરસિયો.