ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ક્ષુર; પ્રા. છુર ] पुं. અસ્ત્રો; સજૈયો; છર.
पुं. કાંપથી બનેલી જગ્યા.
[ હિં. ] पुं. કિનારો; કાંઠો.
पुं. ખેંચનારી હોડી.
पुं. ટોચ; હદ.
पुं. તરફ; બાજુ.
पुं. પ્રસવ પછીની વેદના.
पुं. લંબાઈના વિસ્તારનો છેડો.