ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઈંટો સાથે વપરાતો ચૂનો; કેલ.
[ હિં. ] पुं. ગુસ્સો; કોપ.
पुं. દયા; કૃપા.
पुं. પ્રેમ; સ્નેહ.
स्त्री. ગંધ; વાસ.
स्त्री. મરડિયા પથ્થરના કટકા વગેરે પકવીને બનાવેલી ચૂનાની ગાર; ચૂનાના કેલથી કરેલું બાંધકામ; ધાબો.
वि. છ; ૬.
अ. ઠીક; ખુશીથી.
अ. ભલે; મર; મરને; ભલેને.
૧૦ [ સં. અસ્તુ-છઉ-છો ] अ. क्रि. હો ધાતુના વર્તમાનકાળનું બીજા પુરુષ બહુવચનનું રૂપ.