ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝબો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. ખેતરમાં પાણી ભરાઈ રહે તેવો ભાગ; ખાડો.
૨. पुं. સ્ત્રી, પુરુષ અને ફકીરને પહેરવાનું એક જાતનું કપડું; લાંબો અને ખૂલતો ડગલો; ઝભો.