ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૈફાન  
ઉચ્ચાર: ( ઝૈફ઼ાન )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. ब. व. અજાણ્યા માણસો.
पुं. ब. व. મહેમાનો.