ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠેપન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. દરદ જાણવા માટે રોગીના શરીરના અમુક ભાગ ઉપર આંગળીથી ટકોરા મારવાની ક્રિયા.