ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢબીલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] वि. ચાલાક; ચતુર.
૨. वि. સુશોભિત; સુંદર.