ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તાનૂર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. પાણીનું પોતાની મેળે ઘૂમવું તે; પાણીમાં પડતી ઘૂમરી.
पुं. વાયુની ઘૂમરી.