ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થણકલો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. રોતાં રોતાં વચ્ચે બંધ થવું અને રોતાં જવું તે.