ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થાકથીક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. બકરાં ચારતાં મોઢા આડો હાથ રાખી કરાતો અવાજ. રબારી, ભરવાડ વગેરે આવો અવાજ કરે છે તેથી બકરાં ભેગાં થાય છે.