ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દિદવાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. દિદવાન ] पुं. પહેરેગીર; ચોકીદાર.
૨. स्त्री. બંદૂકમાં ઘોડા પાસે નજર તાકવાનું નિશાન.