ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધરો આઠમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. દરો આઠમ; ભાદરવા સુદિ આઠમ. તે દિવસે સ્ત્રીઓ ધરોની પૂજા કરે છે.