ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંગ્રામ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) એ નામે એક સમવૃત વર્ણમેળ છંદ. તે દંડક છંદનો એક ભેદ છે. તેને ચંદ્ર, તક્ષક, પદ્મરાગ, ચંદ્રેશ, કાલદંડ છંદ પણ કહે છે. તેના દરેક ચરણમાં બે નગણ અને અઢાર રગણ મળી ૬૦ અક્ષર હોય છે.
पुं. બે જણ કે પક્ષ વચ્ચે હાર જીત માટેની ગડમથલ.
[ સં. ] पुं. યુદ્ધ; લડાઈ.