ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સમશ્લોકી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. એકસરખા શ્લોકવાળું; મૂળ પ્રમાણે શ્લોકવાળું.